Jump to content

Can't join other sever on Nintendo Switch


Recommended Posts

Cả mình và bạn mình đều không vào được sever khác, nó cứ báo mã lỗi: 2306-0532. Nó không hoạt động ngay cả khi tôi cố gắng tham gia bất kỳ máy chủ nào trên Duyệt trò chơi

2023043009283900-1AB131B6E6571375B79964211BB3F5AE.jpg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Please be aware that the content of this thread may be outdated and no longer applicable.

×
  • Create New...