SITUVN

 • Content count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

10 Good

About SITUVN

 • Rank
  Junior Member
 1. Version X0.0

  689 downloads

  English By: SITUVN Language: HTML, Javascipt, CSS. First, I created it for myself, not for public. But I think I should share it, now. You need the newest browser version or atleast supported HTML5. Leave a comment. Let me know what you think about this. Or when you found a bug. Extrac and run "Don't Starve Calendar.htm" file with a web browser. Thanks, Don't Starve and don't forget Werepigs. SITUVN Tiếng Việt Bởi: SITUVN Ngôn ngữ: HTML, Javascipt, CSS. Ban đầu, Tôi chỉ tạo cho mình tôi, không sẻ chia. Nhưng giờ tôi nghĩ tôi nên chia sẻ nó. Bạn cần phiên bản mới nhất của trình duyệt hoặc ít nhất hỗ trợ HTML5. Hãy bình luận. Cho tôi biết bạn nghĩ gì về thứ này. Hoặc khi bạn gặp bọ (lỗi). Giải nén và chạy tập tin "Don't Starve Calendar.htm" với trình duyệt. Cảm ơn, Đừng Đói và đừng quên Ma lợn (Werepigs). SITUVN